Home Λίστα μελών Υποστήριξη Δωρεάν περιεχόμενο Επικοινωνία Στατιστικά στοιχεία Downloads RSS / XML About
Κατηγορία: Mobile Networks
Κινητή τηλεόραση σε ολόκληρη την Ευρώπη: η Επιτροπή εγκρίνει την προσθήκη του DVB-H στον κατάλογο των επίσημων προτύπων της ΕΕ
Κινητή τηλεόραση σε ολόκληρη την Ευρώπη: η Επιτροπή εγκρίνει την προσθήκη του DVB-H στον κατάλογο των επίσημων προτύπων της ΕΕ
Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να προσθέσει το πρότυπο που αφορά χειρόφερτες συσκευές για ψηφιακές βιντεοεκπομπές (DVB-H) στον κατάλογο προτύπων της ΕΕ που χρησιμεύει ως βάση για την ενθάρρυνση της εναρμονισμένης παροχής τηλεπικοινωνιών σε ολόκληρη την ΕΕ. Η προσθήκη του DVB-H είναι ένα περαιτέρω βήμα στην καθιέρωση ενιαίας αγοράς για την κινητή τηλεόραση στην Ευρώπη, που θα επιτρέψει σε όλους τους πολίτες της ΕΕ να παρακολουθούν τηλεόραση εν κινήσει. Η κινητή τηλεόραση θα μπορούσε έως το 2011 να δημιουργήσει αγορά έως και 20 δις ευρώ, αποκτώντας περίπου 500 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως.

«Για την εμπέδωση της κινητής τηλεόρασης στην Ευρώπη πρέπει καταρχήν να υπάρχει βεβαιότητα ως προς την τεχνολογία. Αυτός είναι ο λόγος για τον όποιο είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη, επειδή με την σημερινή απόφαση που έλαβε η Επιτροπή σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ΕΕ ενέκρινε το DVB-H ως προτιμώμενη τεχνολογία για τις επίγειες κινητές τηλεοπτικές εκπομπές», δήλωσε η κα Viviane Reding, αρμόδια Επίτροπος για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Επικοινωνίας. «Τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για τις κινητές τηλεοπτικές εκπομπές θα περιλαμβάνουν κατευθύνσεις σχετικά με τα καθεστώτα αδειοδότησης, καθώς και την προώθηση της διαχείρισης δικαιωμάτων που, όπως και το DVB-H, θα βασίζονται σε ανοιχτά πρότυπα

Η θέσπιση του προτύπου DVB-H σε κλίμακα ΕΕ προσφέρει στους φορείς εκμετάλλευσης και στον κλάδο το απαραίτητο εύρος αγοράς για τη μαζική δρομολόγηση υπηρεσιών κινητής τηλεόρασης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Από την ύπαρξη ευρωπαϊκού κοινού προτύπου θα επωφεληθούν επίσης οι καταναλωτές, που θα είναι σε θέση, οποτεδήποτε και οπουδήποτε στην Ευρώπη, να παρακολουθούν τηλεόραση στα τηλέφωνα ή τις κινητές συσκευές τους. Έπειτα από τη δημοσίευση της απόφασης της Επιτροπής στον κατάλογο προτύπων της ΕΕ, στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, θα ζητηθεί από τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη χρήση του DVB-H. Με τη σαφή αυτή υποστήριξη στην ομάδα προτύπων DVB αποστέλλεται επίσης ισχυρό μήνυμα σε τρίτες χώρες ώστε να αποφασίσουν σχετικά με την τεχνολογία για τις ψηφιακές και κινητές τηλεοπτικές εκπομπές, χρησιμοποιώντας τα πρότυπα DVB-T, DVB-H και DVB-SH.

Το DVB-H είναι επί του παρόντος το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο πρότυπο για κινητή τηλεόραση στην ΕΕ. Το DVB-H βρίσκεται στη φάση μεταξύ δοκιμών και έναρξης εμπορικής εκμετάλλευσης σε 16 χώρες. Η εμπορική εκμετάλλευση υπηρεσιών DVB-H έχει ήδη αρχίσει στην Ιταλία, ενώ στη διάρκεια του τρέχοντος έτους αναμένεται να προστεθούν και η Φιλανδία, η Αυστρία, η Γαλλία, η Ελβετία και η Ισπανία.

Καθοριστική σημασία για την επιτυχία της κινητής τηλεόρασης έχει η ύπαρξη διαφανούς καθεστώτος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που βασίζεται σε δίκαιους, εύλογους και αμερόληπτους όρους και καθιστά δυνατή την επίτευξη χαμηλών τιμών για τις συσκευές. Η Επιτροπή θα συνεχίσει επομένως να παρακολουθεί στενά την πρόοδο όσον αφορά τη συγκρότηση κοινής δέσμης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας για το DVB-H.

Οι αποτελεσματικές διαδικασίες αδειοδότησης φορέων εκμετάλλευσης κινητής τηλεόρασης είναι απαραίτητες για την ταχεία εδραίωση της υπηρεσίας. Το Φεβρουάριο του 2008, η Επιτροπή, μαζί με τον κλάδο και τα κράτη μέλη, εξέτασαν θέματα βέλτιστης πρακτικής σχετικά με την αδειοδότηση της κινητής τηλεόρασης, απευθύνοντας σε όλους τους ενδιαφερόμενους πρόσκληση για σχολιασμό. Επί του παρόντος καταρτίζονται κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστης πρακτικής που θα συμβάλουν ώστε η κινητή τηλεόραση να εγκατασταθεί χωρίς καθυστέρηση στα κράτη μέλη. Με ήπια ρυθμιστική προσέγγιση και σαφή καθεστώτα αδειοδότησης ο κλάδος θα αποκτήσει την ασφάλεια δικαίου που έχει ανάγκη ώστε να δρομολογήσει την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεόρασης χωρίς περιττά κωλύματα.

Ιστορικό:

Τον Ιούλιο του 2007, η Επιτροπή πρότεινε στρατηγική για την προώθηση της κινητής τηλεόρασης σε ολόκληρη την Ευρώπη (βλ. IP/07/1118, MEMO/07/298). Περιλαμβανόταν η χρήση του ανοιχτού προτύπου DVB-H – που είχε εκπονηθεί από την ευρωπαϊκή βιομηχανία, εν μέρει με την υποστήριξη κοινοτικών ερευνητικών πόρων – ως κοινό πρότυπο και για επίγεια κινητή τηλεόραση σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Το Συμβούλιο των Υπουργών Τηλεπικοινωνιών ενέκρινε, το Νοέμβριο του 2007, τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για την κινητή τηλεόραση (βλ. IP/07/1815).

Η Επιτροπή θεωρεί το 2008 έτος καθοριστικής σημασίας για την εδραίωση της κινητής τηλεόρασης στην ΕΕ λόγω σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων, όπως το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου και οι θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, που θα αποτελέσουν μοναδική ευκαιρία για την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με τις νέες υπηρεσίες και την υιοθέτησή τους.

Περισσότερες πληροφορίες:

MEMO/07/298 / SPEECH/08/144

Άρθρο 17 της κοινοτικής οδηγίας 2002/21/EΚ

Τυποποίηση

1. Η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 22 παράγραφος 2, καταρτίζει και δημοσιεύει, στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κατάλογο προτύπων ή/και προδιαγραφών που χρησιμεύει ως βάση για την ενθάρρυνση της εναρμονισμένης παροχής δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών και υπηρεσιών. Οσάκις χρειάζεται, η Επιτροπή δύναται, ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 22 παράγραφος 2, και κατόπιν διαβούλευσης με την επιτροπή που θεσπίζεται με την οδηγία 98/34/ΕΚ, να ζητάει την εκπόνηση προτύπων από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) και Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τυποποίησης των Τηλεπικοινωνιών (ETSI)).

2. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη χρήση των προτύπων ή/και προδιαγραφών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, για την παροχή υπηρεσιών, τεχνικών διεπαφών ή/και λειτουργιών δικτύων, στο βαθμό που αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών και για τη βελτίωση της ελευθερίας επιλογής του χρήστη.

Εφόσον πρότυπα ή/και προδιαγραφές δεν έχουν δημοσιευθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την εφαρμογή των προτύπων και/ή προδιαγραφών που θεσπίζονται από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης.

Ελλείψει τέτοιων προτύπων ή/και προδιαγραφών, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την εφαρμογή διεθνών προτύπων ή συστάσεων που εγκρίνονται από τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) ή τη Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC).

Εφόσον υφίστανται διεθνή πρότυπα, τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης να χρησιμοποιούν τα εν λόγω πρότυπα ή τα σχετικά στοιχεία τους, ως βάση για τα πρότυπα που καταρτίζουν, εκτός εάν τα διεθνή πρότυπα ή τα σχετικά τους στοιχεία είναι αναποτελεσματικά.

3. Εάν η εφαρμογή των πρότυπων ή/και προδιαγραφών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν είναι ορθή και, συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να εξασφαλισθεί η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, η εφαρμογή των προτύπων ή/και προδιαγραφών αυτών μπορεί να καθίσταται υποχρεωτική, σύμφωνα με την παράγραφο 4, στο βαθμό που αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την εξασφάλιση της εν λόγω διαλειτουργικότητας και για τη βελτίωση της ελευθερίας επιλογής του χρήστη.

4. Εάν η Επιτροπή προτίθεται να καταστήσει υποχρεωτική την εφαρμογή ορισμένων προτύπων ή/και προδιαγραφών, δημοσιεύει ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους. Η Επιτροπή, ενεργώντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 22 παράγραφος 3, καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή των σχετικών προτύπων, αναφέροντάς τα ως υποχρεωτικά πρότυπα στον κατάλογο προτύπων ή/και προδιαγραφών που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Home Page
  Εκτύπωση     Αποστολή     Σχολιασμός  
Το άρθρο αυτό δεν έχει σχολιαστεί από κανέναν επισκέπτη
Γράψτε το σχόλιο σας
Τίτλος σχολίου

Κυρίως μήνυμα

Ονοματεπώνυμο

e-mailΠαρακαλώ συμπληρώστε το εξαψήφιο κείμενο
όπως το βλέπετε στην εικόνα (πεζά / κεφαλαία).Για να εμφανιστούν τα σχόλια σας, θα πρέπει να εγκριθούν από τους αρμόδιους διαχειριστές του web site.
Mobile Networks

  Vodafone Tap 'n Pay

  Επισημάνσεις της ΕΕΤΤ για την αδειοδότηση δικτύων επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.

  Vodafone- Wind: Mε 300 άτομα προσωπικό η Victus Networks (euro2day.gr)

  Προκήρυξη για την πλήρωση 14 θέσεων ευθύνης στην ΕΕΤΤ.

  Αναπτύσσεται συνεχώς το δίκτυο 4G της COSMOTE.

  Ο ΟΤΕ πωλεί τη Globul αντί 717 εκατ. ευρώ στην Telenor.

  H Vodafone και η hellas online προσφέρουν δωρεάν Internet στα Goody's και στα Flocafe, σε όλη την Ελλάδα

  Ευχές και μέσω 4G αντάλλαξαν για πρώτη φορά οι συνδρομητές της COSMOTE.

  Η ΕΕΤΤ μειώνει τα τέλη τερματισμού κλήσεων προς τα κινητά δίκτυα

  Πρώτη στην Ελλάδα, η COSMOTE διαθέτει εμπορικά δίκτυο 4G

  Πιλοτική διάθεση δικτύου 4G από την COSMOTE.

  Το πρώτο δίκτυο 4G στην Ελλάδα από την COSMOTE.

  Ολοκλήρωση Διαγωνιστικής Διαδικασίας Φάσματος Συχνοτήτων Κινητής Τηλεφωνίας

  Σε λειτουργία η πλατφόρμα IMS του ΟΤΕ.

  Σύσταση της ΕΕΤΤ προς τους καταναλωτές για ασύρματα τηλέφωνα τεχνολογίας DECT 6.0

  Νέο διαδικτυακό εργαλείο της ΕΕΤΤ προς ενημέρωση καταναλωτών.

  Βελτιώστε το 3G σήμα του κινητού σας σε εσωτερικούς χώρους, με την πρωτοποριακή τεχνολογία 3G Femtocell

  Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 27,5–29,5 GHz

  Κυβέρνηση και αγορά συναντήθηκαν στο 11ο Συνέδριο Info-ComWorld

  Vodafone Mobile Broadband on Demand

Σύνθετη αναζήτηση
Χρήστης:
Κωδικός:
Αυτή την στιγμή υπάρχουν on-line οι παρακάτω χρήστες
Διαχειριστές 0
Επισκέπτες 75
Σύνολο Χρηστών 75
Current language: Greek Select Language: English
Επανασυντονισμός δέκτη

  
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1
2
Προσωπικά δεδομένα : Όροι χρήσης
© Sat.gr. All rights reserved. 2007